หินขัดข้าว

หินขัดข้าวสำเร็จรูป KVT, หินโคลนขัดข้าว KMC, หินขัดข้าวเวียดนาม KMV อื่นๆ
หินขัดข้าว KVT

หินขัดข้าว KVT

Rice Polishing Stone (KVT)

รายละเอียด

หินขัดข้าว KMC

หินขัดข้าว KMC

Rice Polishing Stone (KVC)

รายละเอียด

หินขัดข้าว KR

หินขัดข้าว KR

Rice Polishing Stone (KR)

รายละเอียด

หินขัดข้าว KD

หินขัดข้าว KD

Rice Polishing Stone (KD)

รายละเอียด